ITPO dla Grudziądza

Odpowiedź na obecne i przyszłe wyzwania

Dalsza dekarbonizacja systemu ciepłowniczego, Uniezależnienie od paliw kopalnych, Wykorzystanie lokalnych zasobów, Domknięcie lokalnego systemu gospodarki odpadowej.
ITPO dla Grudziądza

Doświadczenie i osiągnięcia gwarancją powodzenia

Dotychczasowe inwestycje, Stałe podnoszenie efektywności systemu, Efekty ekonomiczne dla mieszkańców Grudziądza.
ITPO dla Grudziądza

Korzyści dla mieszkańców i środowiska

Dalsza redukcja emisji, Lokalne rozwiązanie wspierające Gospodarkę Obiegu Zamkniętego (GOZ)
Stabilizacja cen produkcji ciepła i kosztów gospodarki odpadowej w Grudziądzu.

O projekcie

ITPO dla Grudziądza

„ITPO dla Grudziądza” to przedsięwzięcie polegające na budowie Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów. Na terenie Zakładu OPEC GRUDZIĄDZ przy ul. Budowlanych 7 powstanie instalacja produkująca ciepło i energię elektryczną z kalorycznych odpadów pozostających po procesie ich zagospodarowania. W bezpieczny i kontrolowany sposób będzie przetwarzać te odpady, których nie można składować i których nie da się przekształcić inaczej niż termicznie. Jest to tzw. paliwo alternatywne (RDF) wytwarzane w Zakładzie Gospodarki Odpadowej w Zakurzewie i aktualnie przekazywane odpłatnie do cementowni.

 • produkcja ciepła dla mieszkańców
 • produkcja energii elektrycznej
Technologia

Instalacja rusztowa

Dlaczego ITPO?

Zielona inwestycja dla Grudziądza

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla

Obecnie produkcja prądu i ciepła w Polsce opiera się w większości na węglu. Koszty użytkowania tego paliwa rosną każdego roku, podwyższając jednocześnie ceny energii. Co więcej, towarzyszą mu szkodliwe zanieczyszczenia powietrza w postaci pyłów i gazów. Dlatego konieczne jest znalezienie nowych, lepszych źródeł produkcji ciepła dla mieszkańców Grudziądza. Emisje z Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów podlegają bardzo rygorystycznym normom prawnym i w praktyce są porównywalne jedynie do emisji z instalacji wykorzystujących paliwo gazowe.

Niezależność od paliw kopalnych

Zastępowanie węgla innymi paliwami do produkcji ciepła uwolni miasto od skutków wahań cen węgla i cen praw do emisji CO2. Sprawi też, że system ciepłowniczy w Grudziądzu będzie jeszcze bezpieczniejszy, a opłaty za ciepło stabilniejsze i mniej zależne od koniunktury na rynku paliw. Produkcja energii z odpadów pozbawiona jest obciążających czynników znanych z użytkowania węgla.

Lokalne zasoby

Paliwo alternatywne RDF (frakcja kaloryczna odpadów), które posłuży do produkcji ciepła w ITPO, będzie pochodziło z Zakładu Gospodarki Odpadowej w Zakurzewie zagospodarowującego odpady komunalne z Grudziądza i okolicznych gmin. To niemalże odnawialne źródło energii podniesie bezpieczeństwo systemu ciepłowniczego i pozwoli, z korzyścią dla mieszkańców, zatrzymać środki publiczne wydatkowane dotąd na wykorzystanie go w cementowniach. Lokalne paliwo zostanie wykorzystane do produkcji ciepła i prądu dla mieszkańców Grudziądza, zamiast służyć dotowaniu produkcji cementu.

Domknięcie systemu gospodarki odpadowej

Tylko część odpadów, nawet tych zbieranych selektywnie, nadaje się do recyklingu. Tekstylia, opakowania wielomateriałowe, zabrudzony papier itp. to odpady o dużej kaloryczności, łatwopalne, których nie można składować. Co zatem należy zrobić z odpadami, których nie da się poddać odzyskowi, i których nie wolno gromadzić? Odpowiedzią jest ITPO zamieniające je w energię dla mieszkańców. Zgodnie z wytycznymi UE do 2035 roku, powinniśmy poddawać recyklingowi 65% odpadów i składować jedynie do 10%. Pozostaje 25% odpadów, które mogą znaleźć zastosowanie jedynie jako odnawialne źródło energii wypierające paliwa kopalne.

Technologia

Planowana instalacja będzie wykorzystywać najpopularniejszą i najbardziej dojrzałą technologię rusztową, która stosowana jest w ponad 95% tego typu instalacji na całym świecie. Kluczowym elementem każdej takiej instalacji jest zminimalizowanie emisji zanieczyszczeń, dlatego największym jej elementem jest system oczyszczania spalin. Spaliny, po oddaniu ciepła, kierowane są właśnie do niego. Dzięki najnowocześniejszym technologiom i wysokiej temperaturze spalania (min. 850*C), instalacje termicznego przekształcania odpadów nie są uciążliwe dla mieszkańców pod względem odorów czy emisji z komina. Osiągane niskie poziomy emisji są porównywalne do emisji z obiektów wykorzystujących gaz. Normy dla takich instalacji są stale aktualizowane wraz z rozwojem tej technologii. Instalacja w Grudziądzu będzie odpowiadała już europejskim standardom BAT (Best Available Technology).

20

 MW
moc cieplna kotła

18

 tys. ton
mniej zużycia węgla

12

 tys. ton
zmniejszenie emisji CO2

Etapy inwestycji

01

Decyzja środowiskowa

02

Wybór wykonawcy

03

Pozwolenie na budowę

04

Realizacja budowy instalacji

05

Pozwolenie zintegrowane

06

Uruchomienie instalacji

Funkcjonujące instalacje

KORZYŚCI DLA MIESZKAŃCÓW I ŚRODOWISKA

Projekt ITPO w Grudziądzu opiera się na wykorzystaniu energii z odpadów do produkcji ciepła dla mieszkańców, co ma na celu obniżenie kosztów ogrzewania i ochronę środowiska.

01

Stabilizacja cen dla mieszkańców

Dzięki eliminacji węgla i zastąpieniu go lokalnie wytwarzanym paliwem z odpadów możliwe będzie umocnienie stabilności cen produkcji ciepła. Własna instalacja pozwoli także kontrolować ceny zagospodarowania RDF, co wpłynie na stabilność kosztów zagospodarowania odpadów.

02

Ekologiczne ogrzewanie

Projekt ITPO umożliwia wyeliminowanie kolejnych 18 tys. ton węgla używanych do produkcji ciepła, co przyczynia się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

03

Zwiększenie niezależności energetycznej

Dzięki wykorzystaniu lokalnych odpadów do produkcji ciepła projekt ITPO przyczynia się do zwiększenia niezależności energetycznej, a to przekłada się na wzrost bezpieczeństwa dostaw ciepła dla mieszkańców Grudziądza.

04

Ochrona środowiska

Budowa ITPO pozwoli domknąć lokalny system gospodarki odpadowej i zagospodarowywać lokalne odpady zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego. Zmniejszenie zużycia węgla i zastąpienie go niskoemisyjną technologią to kolejny krok w kierunku dekarbonizacji systemu ciepłowniczego w Grudziądzu.

05

Poprawa jakości życia mieszkańców

Dzięki bardziej ekologicznemu i efektywnemu systemowi ogrzewania, mieszkańcy mogą cieszyć się lepszą jakością powietrza i zdrowszym środowiskiem.

ITPO jest podstawą europejskiego systemu gospodarki odpadowej

Obecnie w UE działa blisko 500 ITPO, które są podstawą systemów gospodarki odpadowej.

Kraje, w których jest najwięcej ITPO, obecnie zbliżają się do realizacji celów recyklingu i składowania, jakie UE wyznaczyła sobie do 2035 roku.

Kraje skandynawskie i Szwajcaria przekształcają termicznie ponad 50% wszystkich odpadów.

Pytania i odpowiedzi

FAQ

Obiekty odzyskujące energię z odpadów od wielu lat są budowane w ścisłych centrach miast lub w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych, ponieważ ich oddziaływanie na otoczenie jest niewielkie, a także ze względu na dostęp do miejskich sieci ciepłowniczych, w których wykorzystywane jest produkowane w nich ciepło.

Prezentacja ITPO GRUDZIĄDZ

Więcej pytań i odpowiedzi

Instalacja zostanie wybudowana na terenie istniejącej Elektrociepłowni Łąkowa w Grudziądzu przy ul. Budowlanych 7. Obecnie jest to teren, na którym znajdują się place magazynowe oraz część placu opałowego węgla kamiennego.

Mówimy o niewielkim obiekcie. Będzie on spełniał potrzeby jedynie mieszkańców Grudziądza, zagospodarowując ok. 30-40 tys. ton paliwa alternatywnego (RDF) rocznie. Dla porównania inne działające instalacje termicznego przekształcania odpadów w Polsce przetwarzają nawet ponad 200 tys. ton odpadów rocznie. Wydajność Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie po rozbudowie wyniesie ponad 300 tys. ton odpadów komunalnych rocznie.

Powierzchnia zabudowy hali technologicznej ITPO w Grudziądzu nie przekroczy 2000 m2, a łączna powierzchnia terenów utwardzonych oraz obiektów kubaturowych nie przekroczy 9000 m2.

W ramach powstania ITPO dla Grudziądza zostaną wybudowane następujące elementy:

 1. Hala technologiczna z instalacją termicznego przekształcania odpadów wraz z niezbędnymi aparaturami i urządzeniami, w tym: węzłem rozładunku i podawania paliwa, węzłem termicznego przekształcania, węzłem odzysku ciepła, węzłem odzysku energii z turbozespołem, węzłem oczyszczania spalin, węzłem usuwania ubocznych produktów spalania, instalacjami i systemami towarzyszącymi (węzłem zasilania w wodę technologiczną, systemem gospodarki ściekowej, sprężonego powietrza, energii elektrycznej z niezależnym zasilaniem awaryjnym, systemem ciągłego monitoringu całego procesu technologicznego oraz emisji spalin);
 2. Obiekty towarzyszące – silosy, magazyny, zbiorniki, akumulator ciepła;
 3. Infrastruktura towarzysząca oraz niezbędne instalacje: bramy wjazdowe, utwardzanie placów, chodników, instalacje elektryczne, w tym układ wyprowadzania mocy elektrycznej, stacja transformatorowa, instalacje wentylacyjne i systemy oddymiania, instalacje wodno-kanalizacyjne z przyłączami i niezbędnymi urządzeniami, zbiornik i instalacje ppoż., mury oporowe i ogniowe, zbiornik na wody opadowe i roztopowe, instalacje i systemy ciepłownicze wraz z przyłączem, system monitoringu, waga samochodowa przejazdowa, detektor substancji radioaktywnych, zieleń (obsiew i nasadzenia), ogrodzenie.

Kim jesteśmy?

Nasze dotychczasowe doświadczenie

Grupę OPEC tworzą:

 • OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. zajmująca się produkcją i dostarczaniem ciepła oraz energii elektrycznej zgodnie z przepisami prawa energetycznego i przyznawanymi koncesjami. Zarządza siecią ciepłowniczą w mieście, korzystając z Elektrociepłowni Łąkowa jako źródła ciepła.
 • OPEC-TERMO Sp. z o.o. zarządza lokalnymi źródłami ciepła i oferuje usługi okołociepłownicze.
 • OPEC-BIO Sp. z o.o. jest jednym z największych producentów biomasy agro w Polsce. Zajmuje się pozyskiwaniem słomy, produkcją z niej peletu.

W ciągu ostatnich piętnastu lat, dzięki wykorzystaniu do spalania biomasy agro, zredukowaliśmy zapotrzebowanie na węgiel o ponad 247 tys. ton i wyemitowaliśmy o ponad 521 tys. ton CO² mniej. Wraz z mniejszą emisją dwutlenku węgla pojawiły się również oszczędności finansowe. W latach 2008-2023 OPEC Grudziądz zaoszczędził na zakupach uprawnień do emisji CO² ponad 46 mln zł. Dzięki zaoszczędzonym środkom finansowym mamy możliwość dokonywać dalszych inwestycji, takich jak Instalacja Oczyszczania Spalin.

W 2024 roku uruchomimy zostanie nowy kocioł biomasowy pozwalający na spalenie 31 tys. ton biomasy agro roczne. Dzięki temu zmniejszy się zapotrzebowanie o kolejne niemal 18 tys. ton węgla, a emisja CO² zmaleje o 43 tys. ton. Nasza inwestycja pozwoli na zaoszczędzenie na węglu ok. 16 mln zł rocznie. Jest to pierwsza tego typu instalacja w Polsce, a OPEC GRUDZIĄDZ posiada unikalny know-how związany z przygotowaniem, modernizacją i użytkowaniem obiektów energetycznych opartych o spalanie biomasy.

 • Inwestycja w ITPO przyniesie dalsze redukcje węgla i korzyści finansowe:

 • Zapotrzebowanie na węgiel do ogrzania Grudziądza zmniejszy się o ponad 18 tys. ton;

 • Emisja CO² zmniejszy się o kolejne 11,5 tys. ton rocznie;

 • Zaoszczędzimy co najmniej 4 mln zł rocznie.

WAŻNE

Czy wiesz, że...?

Instalacje Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPO) to ważny element gospodarki odpadami, który pomaga w produkcji ciepła i energii z odpadów. W Unii Europejskiej działa 500 takich instalacji i budowane są kolejne. Absolutnym rekordzistą jest Japonia, gdzie działa ponad 1200 instalacji. Większość z nich zlokalizowanych jest w centrum miast, w pobliżu osiedli ludzkich, a nawet blisko centrów turystycznych i terenów czysto rolniczych. W Polsce obecnie funkcjonuje jedynie 9 instalacji przekształcających odpady komunalne. Po latach zaniechań w ich budowie okazało się, że ich brak stanowi poważne zagrożenie dla gospodarki odpadowej i jest najważniejszym czynnikiem wzrostu cen odbioru odpadów. Obecnie zainteresowanie ich budową gwałtownie rośnie. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera te inwestycje, przeznaczając na dotacje i preferencyjne pożyczki 6 mld zł pochodzących z Funduszu Rozwoju UE.

Publikacje, informacje prasowe

Aktualności

Zaproszenie na spotkanie – 24.04.2024 rok

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Osiedla Lotnisko, a także wszystkich mieszkańców Grudziądza i okolic…

Spotkanie na temat ITPO dla Grudziądza w Międzypokoleniowe…

W poniedziałkowe popołudnie przedstawiciele OPEC GRUDZIĄDZ poprowadzili wykład dla seniorów z Międzypokoleniowego…

Trwają konsultacje społeczne w sprawie budowy ITPO dla…

Informujemy, że Prezydent Grudziądza dnia 22 lutego 2024 roku ogłosił konsultacje społeczne…

Lokalizacja

ul. Budowlanych 7,
86-300 Grudziądz

Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Kontakt

biuro@itpodlagrudziadza.pl
(+48) 56 45 06 100