Pytania i odpowiedzi

FAQ

Instalacja zostanie wybudowana na terenie istniejącej Elektrociepłowni Łąkowa w Grudziądzu przy ul. Budowlanych 7. Jest to środkowo-wschodnia część miasta Grudziądza. Obecnie jest to teren na którym znajdują się place magazynowe i technologiczne oraz część placu opałowego na węgiel kamienny.

Mówimy o niewielkim obiekcie. Będzie odpowiadał on jedynie potrzebom Grudziądza i będzie zdolny do zagospodarowania ok. 30-40 tys. ton paliwa alternatywnego (RDF) rocznie. Dla porównania, inne działające instalacje termicznego przekształcania odpadów w Polsce przekształcają nawet ponad 200 tys. ton odpadów rocznie. Wydajność Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie po rozbudowie wyniesie ponad 300 tys. ton odpadów komunalnych rocznie.

 

Powierzchnia zabudowy hali technologicznej ITPO w Grudziądzu nie przekroczy 2000 m2, a łączna powierzchnia terenów utwardzonych oraz obiektów kubaturowych nie przekroczy 9 000 m2.

W ramach powstania ITPO dla Grudziądza zostaną wybudowane następujące elementy:

  • Hala technologiczna z instalacją termicznego przekształcania odpadów wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami, w tym: węzłem rozładunku i podawania paliwa, węzłem termicznego przekształcania, węzłem odzysku ciepła, węzłem odzysku energii z turbozespołem, węzłem oczyszczania spalin, węzłem usuwania ubocznych skutków spalania, instalacjami i systemami towarzyszącymi (węzłem zasilania w wodę technologiczną, systemem gospodarki ściekowej, sprężonego powietrza, energii elektrycznej z niezależnym zasilaniem awaryjnym, systemem monitoringu);
  • Obiekty towarzyszące – silosy, magazyny, zbiorniki, akumulator ciepła;
  • Infrastruktura towarzysząca oraz niezbędne instalacje: bramy wjazdowe, utwardzanie placów, chodników, instalacje elektryczne, w tym układ wyprowadzania mocy elektrycznej, stacja transformatorowa, instalacje wentylacyjne i systemy oddymiania, instalacje wodno-kanalizacyjne z przyłączami i niezbędnymi

W interesie mieszkańców Grudziądza jest, żeby inwestycja przebiegała jak najszybciej. Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów przy braku opóźnień w postępowaniu administracyjnym mogłaby rozpocząć funkcjonowanie w 2026 roku. Trzeba mieć świadomość, że każda zwłoka w powstaniu ITPO to zaprzepaszczenie szansy na pełne wykorzystanie korzyści wynikających z efektywnej gospodarki odpadami Grudziądza i ograniczenie uzależnienie od węgla, z korzyściami ekologicznymi i ekonomicznymi dla Miasta i jego mieszkańców.

Inwestorem jest miejska spółka ciepłownicza OPEC Grudziądz Sp. z o.o., która produkuje ciepło dla Grudziądza, a inwestycja będzie realizowana na terenie istniejącego zakładu – Elektrociepłowni Łąkowa.

Nie. Informacje o odorach i gryzoniach to popularne internetowe mity na temat działania takich instalacji. Rozładunek paliwa alternatywnego odbywać się będzie w zamykanej hali, w której panować będzie podciśnienie, aby zminimalizować emisje substancji zapachowych i pyłów. Powietrze pobierane z hali rozładunku będzie wykorzystane w procesie spalania, co będzie powodowało powstanie podciśnienia oraz będzie gwarantowało niewydostawanie się zanieczyszczeń na zewnątrz instalacji. Paliwo alternatywne RDF jest substancją bezzapachową. Spalanie w temperaturze 850-1000 stopni Celsjusza i bardzo rygorystyczne uwarunkowania technologiczne i środowisko powodują, że nie można ITPO porównywać z domowym spalaniem odpadów i towarzyszącym im uciążliwościom zapachowym.

Planowana inwestycja będzie w pełni bezpieczna, dzięki zastosowaniu wielu innowacyjnych rozwiązań. Węzeł oczyszczania spalin wyposażony zostanie w instalację monitoringu i kontroli poziomu stężeń substancji zanieczyszczających w spalinach oraz aparaturę służącą do pomiaru parametrów spalin, potrzebnych do bieżącego standaryzowania wyników pomiarów i ich porównywania z wartościami dopuszczalnymi. Parametrami tymi są: temperatura, ciśnienie i wilgotność spalin, strumień objętości oraz stężenie tlenu w spalinach. Instalacja w odniesieniu do metali, dioksyn i furanów będzie pracowała w trybie okresowym, zanieczyszczenia gazowe i pył będą mierzone w sposób ciągły. System umieszczony będzie na wlocie do komina (lub w samym kanale kominowym) na odpowiednio długim odcinku przewodów gwarantującym właściwe warunki pomiarowe.

Analiza emisji będzie tworzyła integralną część procesu kontrolnego całego systemu i będzie generowała sygnały takie jak: możliwość podglądu on-line wartości emisji przez upoważnione instytucje, wypracowywanie sygnały zwrotnego dla instalacji oczyszczania spalin, wypracowanie pre-alarmów i sygnałów uruchamiających blokady (np. przekroczenie zawartości pyłu).

Z kolei odpowiednie postępowanie z odpadami poprocesowymi będzie możliwe poprzez podpisanie stosownych umów z wyspecjalizowanymi firmami posiadającymi odpowiednie zezwolenia na odbiór, odzysk lub unieszkodliwianie danego rodzaju odpadu, w związku z czym gospodarka odpadami na terenie Instalacji nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska.

Zgodnie z obowiązujący prawem Instalacja wyposażona będzie w monitoring spalin oparty o metody referencyjne, połączony z systemem sterowania procesem i umożliwiający podgląd on-line przez uprawnione instytucje, np. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ). Tak samo WIOŚ będzie miał zapewniony dostęp do obrazu z wizyjnego systemu kontroli tego miejsca w czasie rzeczywistym przez system teleinformatyczny.

Głównymi odpadami pozostającymi po procesie termicznego przekształcania odpadów są żużel i popioły spaleniskowe stanowiące ok. 97% wszystkich odpadów oraz pyły z systemu oczyszczania spalin (3%). Żużel i popiół nie są traktowane jako materiały niebezpiecznie. Materiały te znajdują ponowne zastosowanie np. w budownictwie drogowym. W cementowniach, które też wykorzystują RDF jako paliwo wszystkie pozostałości z jego spalania są wykorzystywane w produkcji klinkieru. Pyły z filtrów są przekazywane wyspecjalizowanym firmom i są wykorzystywane do rekultywacji kopalń soli, szczególnie w Niemczech. Pozostałości po termicznym przekształcaniu odpadów, w postaci żużli i popiołów paleniskowych, będą magazynowane i transportowane w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w środowisku, usuwane systemem przenośników do bunkra lub kontenerów ustawionych pod zadaszeniem, co wykluczy możliwość płukania zgromadzonych w ten sposób odpadów przez wody opadowe lub roztopowe. Odpady z oczyszczania spalin magazynowane będą w silosie i wywożone za pomocą pojazdów specjalistycznych bezpośrednio do odbiorców posiadających stosowne zezwolenia na odbiór i zagospodarowanie tego typu odpadów.

W ITPO w Grudziądzu zostanie zastosowana najbardziej sprawdzona technologia, jaką jest spalanie na ruszcie mechanicznym. Taka metoda jest wykorzystywana obecnie w ponad w 95% wszystkich tego typu instalacjach działających na świecie. Zapewnia ona najwyższą sprawność, dyspozycyjność, elastyczność i niezawodność. Instalacja będzie wykorzystywać pre-RDF i RDF, czyli kaloryczną frakcję resztkową, która pozostaje po procesie przetwarzania i odzysku z odpadów komunalnych. Paliwo jest dostarczane do hali rozładunkowej i bunkra magazynowego skąd trafia na palenisko rusztowe. Dzięki wysokiej temperaturze procesu w komorze spalania (850oC – 1000oC), paliwo zostaje spalone a uwolniona energia wykorzystywana będzie do produkcji energii elektrycznej oraz do produkcji ciepła.

 

Wysoka temperatura procesu oraz zaawansowana Instalacja Oczyszczania Spalin skutecznie eliminuje zanieczyszczenia ze spalin co powoduje, że emisje z takich instalacji porównywalne są do emisji ze spalania gazu.

Tego typu instalacje za sprawą nowoczesnych i zaawansowanych systemów oczyszczania spalin oraz wysokiej temperatury spalania (min. 850oC) są praktycznie bezemisyjne. Poziom ich rzeczywistych emisji jest często mniejszy niż poziom emisji ze spalania paliwa gazowego. Emisja zanieczyszczeń kontrolowana będzie z zastosowaniem monitoringu spalin zgodnym z obowiązującymi przepisami.

Obecnie projekt jest na etapie poprzedzającym proces pozyskania pozwoleń administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji. Są to przede wszystkim decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia a w dalszej kolejności pozwolenia na budowę. Biorąc to pod uwagę, budowa ITPO w Grudziądzu może się zakończyć do 2026 roku.

Lokalizacja

ul. Budowlanych 7,
86-300 Grudziądz

Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Kontakt

biuro@itpodlagrudziadza.pl
(+48) 56 45 06 100